Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου

Με τη συγχρηματοδότηση έργων από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά Ταμεία, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, συνεχίζεται η υλοποίηση των βελτιωτικών έργων ανάπλασης στην περιοχή Παλιού Δημαρχείου που συμπεριλαμβάνουν τις πιο κάτω εργασίες :

  • Συντήρησης και αποκατάστασης των όψεων οικοδομών.
  • Ανάπλασης δρόμων και πλατειών, κατασκευάζοντας νέο οδόστρωμα και πεζοδρόμια
  • Εγκατάστασης νέου οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού
  • Υπογειοποίησης δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας
  • Αναβάθμισης του συστήματος απομάκρυνσης των νερών της βροχής

Τα έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας.

Χρηματοδότηση: Το  Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Πολιτικής, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας. Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.